Egzamin maturalny po gimnazjum

W roku 2022 odbędzie się matura w Formule 2015. Przystąpią do niej absolwenci liceów ogólnokształcących  i  absolwenci techników roku szk.2021/2022. W informatorze na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej umieszczony jest dokładny opis egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, przykładowe zadania oraz zasady przystąpienia do egzaminu maturalnego. Przypominamy krótko ogólne zasady:

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

Przedmioty obowiązkowe:

Część pisemna:

Przedmiot obowiązkowy – część pisemnaPoziom egzaminu
Język polskiPodstawowy
Język obcy nowożytnyPodstawowy
MatematykaPodstawowy
Język mniejszości narodowej (wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej) Podstawowy

Część ustna:

Przedmiot obowiązkowy – część ustna Poziom egzaminu
Język polskiBez określenia
Język obcy nowożytnyBez określenia
Język mniejszości narodowej (wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej) Bez określenia

Przedmioty dodatkowe wybór spośród:

Przedmiot dodatkowe – wybór spośród Poziom egzaminu
Język polskiPoziom rozszerzony
MatematykaPoziom rozszerzony
Fizyka Poziom rozszerzony
Chemia Poziom rozszerzony
Informatyka Poziom rozszerzony
Biologia Poziom rozszerzony
Geografia Poziom rozszerzony
Historia Poziom rozszerzony
Filozofia Poziom rozszerzony
Historia muzyki Poziom rozszerzony
Historia sztuki Poziom rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony
Język obcy nowożytny Poziom rozszerzony lub dwujęzyczny
Język łaciński i kultura antyczna Poziom rozszerzony
Język mniejszości etnicznej Poziom rozszerzony
Język mniejszości narodowej Poziom rozszerzony
Język regionalny Poziom rozszerzony

2. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

  • absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej 
  • absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a.
  • wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

3. Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:

  • otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej
  • przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej (i egzamin ten nie może zostać mu unieważniony).

4. Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli:

  • nie został spełniony którykolwiek z warunków podanych w punkcie 2.

oraz/lub

  • egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej został unieważniony albo w trakcie samego egzaminu, albo w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac.

5. Jeżeli zdający nie zda któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, nie powinien rezygnować z przystępowania do kolejnych egzaminów w tej samej sesji, zgodnie z określonym harmonogramem.

6. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.

7. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.

8. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. W przypadku egzaminów w części pisemnej (zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych) podane będą dwie liczby: wynik w procentach oraz wynik na skali centylowej.

  • Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które absolwent uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Na przykład jeśli absolwent za rozwiązanie zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym zdobył 39 punktów spośród 50 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik równy 78%.
  • Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent. Na przykład zdający, którego wynik centylowy z matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.
Print Friendly, PDF & Email