Egzamin maturalny po podstawówce od 2023 r.

Egzamin maturalny w Formule 2023 obowiązuje:  

  1. absolwentów liceów ogólnokształcących – od roku szkolnego 2022/2023
  2. absolwentów techników – od roku szkolnego 2023/2024. 

W informatorze na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej umieszczony jest dokładny opis egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, przykładowe zadania oraz zasady przystąpienia do egzaminu maturalnego. Przypominamy krótko ogólne zasady:

1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.

Przedmioty obowiązkowe:

Część pisemna:

Przedmiot obowiązkowy – część pisemnaPoziom egzaminu maturalnego
Język polskiPodstawowy
Język obcy nowożytnyPodstawowy
MatematykaPodstawowy
Język mniejszości narodowej (wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej) Podstawowy

Część ustna:

Przedmiot obowiązkowy – część ustna Poziom egzaminu maturalnego
Język polskiBez określenia
Język obcy nowożytny ten san język co w części pisemnejBez określenia
Język mniejszości narodowej (wyłącznie absolwenci szkół i oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej) Bez określenia

Przedmioty dodatkowe wybór spośród:

Przedmiot dodatkowe – wybór spośród Poziom egzaminu maturalnego
Język polskiPoziom rozszerzony
MatematykaPoziom rozszerzony
Fizyka Poziom rozszerzony
Chemia Poziom rozszerzony
Informatyka Poziom rozszerzony
Biologia Poziom rozszerzony
Geografia Poziom rozszerzony
Historia Poziom rozszerzony
Filozofia Poziom rozszerzony
Historia muzyki Poziom rozszerzony
Historia sztuki Poziom rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony
Język obcy nowożytny Poziom rozszerzony lub dwujęzyczny
Język łaciński i kultura antyczna Poziom rozszerzony
Język mniejszości etnicznej Poziom rozszerzony
Język mniejszości narodowej Poziom rozszerzony
Język regionalny Poziom rozszerzony

2. W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

  • absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (szczególne uprawnienia lub obowiązki w tym zakresie – patrz pkt D3–D7 informator Formuła 2023)  
  • absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w powyższym punkcie. 
  • wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.wybór przedmiotu nie jest zależny ani od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole (z wyjątkiem Absolwentów szkoły lub oddziału dwujęzycznego którzy przystępują obowiązkowo do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym).

3. Szczegółowe informację i wyjątki odstępstw obowiązkowego przystąpienia do jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej znajdują się w informatorze Formuła 2023. 

4. Aby zdać egzamin maturalny, absolwent musi:

  • otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej
  • otrzymać co najmniej 30% punktów z części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Żaden z wyżej wymienionych egzaminów nie może również zostać unieważniony. 

Zachęcamy do skorzystania z informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023 !!! Informator znajduję się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz